HLAVNÉ MENU

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

Platný od 24. októbra 2019

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

ČL.  1

PRÁVA A    POVINNOSTI ŽIAKOV

 

Čl. 1.1

PRÁVA ŽIAKOV

       

 1. Taktným a slušným spôsobom upozorniť ľubovoľného výchovného pracovníka školy na domnelé krivdy a neprávost
 2. Požiadať o bližšie vysvetlenie vznesených obvinení.
 3. Upoozorniť vyučujúcich na zdravotné a iné objektívne prekážky pri plnení svojich školských povinností.
 4. Žiak má právo na vyučovanie.  Ak učiteľ mešká 5 minút, týždenník je povinný ohlásiť jeho neprítomnosť na vedenie školy.
 5. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať  na ňu odpoveď.
 6. Žiak má právo na omyl.
 7. Žiak má právo pripraviť sa na skúšanie.
 8. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 9. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 10. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
 11. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov. Žiaci so slabým zrakom a sluchom majú právo byť uprednostnení pri výbere miesta.
 12. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 13. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.
 14. Žiak má právo opustiť svoje miesto pri osobnej potrebe, po ohlásení to vyučujúcemu (použiť WC, napiť sa vody).Triedny učiteľ zabezpečuje ochranu práv žiaka.

 

Čl.1.2

POVINNOSTI  ŽIAKOV

 

I. Dochádzka do školy, neprítomnosť na vyučovaní

 

 1. Žiaci prichádzajú do školy medzi 7:15 -7:25 hod.
 2. Odchádzajú  bezprostredne po jeho skončení.Dlhšie môžu zostať len cezpoľní žiaci, žiaci zostávajúci v školskej družine, žiaci, ktorí majú bezprostredne po vyučovaní krúžok alebo tí, ktorí majú osobitné povolenie. Cezpoľní žiaci čakajú na autobusy vo vestibule alebo podľa dohovoru s triednym učiteľom.  
 3. Pred vstupom do budovy školy si dôkladne očistia obuv, a pri skrinkách sa prezujú až potom môžu vstúpiť do triedy.
 4. Zo zdravotných a hygienických dôvodov sa neodporúča nosiť tenisky ako prezuvky.
 5. Žiaci používajú  iba také prezuvky, ktorých podrážka nezanecháva šmuhy a mimo vyučovania ich majú  uložené vo vzdušnom vrecku (plátennom) vo svojej skrinke. Vonkajší odev (kabát, vetrovka) musí byť zavesený na vešiaku v skrinke, nie v triede.
 6. Žiak má právo prísť do školy v prípade vážnej prekážky neskôr ako o 7.25 hod.. Dôvod neskorého príchodu zahlási vyučujúcemu a TU.
 7. Tri oneskorené a neodôvodnené príchody na vyučovanie (ktoré nebudú vopred nahlásené a písomne ospravedlnené rodičom triednemu učiteľovi – napr. lekárske vyšetrenie a pod.) budú kvalifikované ako 1 neospravedlnená hodina na vyučovaní! Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Nie je dovolené farbiť si výstredne nechty a vlasy (nápadná úprava vlasov), líčenie očí, pier, make-up.

Žiakom sa zakazuje  nosiť extravagantné, vyzývavé, rušivo pôsobiace oblečenie (priveľmi krátke sukne, nohavice, priesvitné blúzky, hlboké výstrihy. Ale hlavne oblečenie s vulgárnymi nápismi – aj v cudzom jazyku, alebo s motívmi propagujúcimi návykové a psychotropné látky, prípadne rasizmus alebo iné formy násilia / na ženách, deťoch, zvieratách a pod..../

 1. Na popoludňajšiu krúžkovú činnosť, ktorá nezačína bezprostredne po vyučovaní prichádza pred začatím krúžku. Do budovy žiakov púšťa vedúci krúžku.
 2. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
 3. Neúčasť na vyučovaní ospravedlňujú žiaci alebo ich zákonní zástupcovia triednemu učiteľovi najneskoršie na nasledujúcej triednickej hodine.
 4. Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo rodičia porušujú povinnosť školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol lekárske osvedčenie alebo iný hodnoverný doklad. Za  neospravedlnené hodiny môže byť  žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.
 5. Žiakov z vyučovania uvoľňuje:
  1. na jeden deň  triedny učiteľ,
  2. na viac dní riaditeľ školy na základe žiadosti podanej zákonným zástupcom žiaka.
 6. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní alebo povinných školských podujatiach pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť a pod., rodičia sú povinní oznámiť škole dôvod neprítomnosti žiaka do 24 hodín. 
 7. Žiak pred skončením vyučovania nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.

 

 

II.   Správanie žiakov na vyučovaní , v priestoroch a okolí školy

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa pripravovať  na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy a bezpečnostné predpisy.
 2. Žiakom sa zakazuje správať sa a konať tak, aby svojím konaním a správaním mohli spôsobiť úraz svojim spolužiakom.
 3. Žiakom sa zakazuje na vyučovanie nosiť a distribuovať omamné látky a drogy.
 4. Žiakom sa zakazuje fyzicky napádať a terorizovať spolužiakov.
 5. Žiak  je povinný nosiť do školy pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín,  prípadne   pokynov učiteľa.
 6. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru. Ostatné veci má v taške prípadne v lavici.
 7. Po zazvonení zaujme svoje miesto.
 8. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.
 9. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktorý nesmie svojvoľne  meniť.  V odborných učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 10. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
 11. Ak sa  žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.
 12. Žiak je povinný dať podpísať známky zapísané v ŽK rodičom minimálne 1-krát do týždňaAk si zabudne ŽK, sám sa postará o to, aby na nasledujúci deň mal všetky známky v ŽK zapísané.
 13. Všetky  písomnosti a potvrdenia  si žiaci  vybavujú len prostredníctvom triedneho učiteľa.
 14. Žiak  môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 15. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená apíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú :
  1. pred  vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie, chodia po pomôcky,
  2. na každej hodine hlásia neprítomných,
  3. cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,
  4. po  skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné  pomôcky uložia, zatvoria okná a prekontrolujú uzávery vody.
 16. V triedach a iných školských priestoroch sú žiaci povinní dodržiavať čistotu, poriadok a chrániť školský majetok.
 17. Žiaci nenosia do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických  amestnancov. Nesmú nosiť do školy vyššie sumy peňazí alebo osobitne cenné a nepotrebné predmety.

Ak žiaci na príkaz školy prinesú väčšiu sumu peňazí, prípadne drahšiu vec ako učebnú pomôcku, odovzdajú ich na začiatku vyučovania TU alebo vyučujúcemu, ktorý pokyn vydal.

 1. Počas vyučovania je zakázané používať mobilný telefón (tablet, MP3 a MP4 prehrávač), klásť ho na lavicu (má byť uložený v aktovke a vypnutý). Použiť sa môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. V prípade porušenia tohto zákazu môže vyučujúci žiakovi telefón zobrať a odovzdať ho až zákonnému zástupcovi alebo triednemu učiteľovi.
 2. Vyššie  sumy peňazí, cenné a drahé predmety, mobil a MP3 nosia žiaci na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola neberie na seba zodpovednosť a nebude robiť opatrenia. Zákonný zástupca žiaka súhlasí s dočasným zadržaním vecí, ktoré podľa posúdenia pedagogickým pracovníkom spôsobujú  alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiaka, prípadne môžu poškodiť školský majetok, ak spomínaný predmet nepatrí medzi učebné pomôcky a školské potreby  a jeho používanie narúša výchovno-vyučovací proces. 
 3. Každý žiak je povinný mať v škole vlastné hygienické potreby (mydlo, uterák, WC papier), ak sa TU nedohodne so žiakmi inak – mydlo, WC papier spoločne.
 4. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú činností organizovaných v škole v popoludňajších hodinách, vstupujú do budovy školy len v sprievode vedúceho. Cezpoľní žiaci čakajú na príchod vedúceho vo vestibule  pred zborovňou. Na inom mieste len po dohovore s TU. 
 5. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný škodu škole nahradiť, ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
 6. Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo a pri stretnutí zdravia pozdravom: „Dobré ráno. Dobrý deň. Dovidenia.“ Oslovenie učiteľov je pán – pani.
 7. Žiak je povinný využiť pomoc spolužiakov v prípade, keď krátkodobo chýba (1 hod. až 3 dni)  na vyučovaní - dopísať si poznámky, doučiť sa učivo. V prípade, že pre chorobu alebo iné vážne dôvody chýba  dlhšie ako 3 dni, jeho povinnosťou je priebežne sa o práci v škole informovať od spolužiakov. Po príchode na vyučovanie sa žiak dohodne s vyučujúcim na ďalšom postupe a forme preskúšania z daného učiva.
 8. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn učiteľa. Žiaci nezdravia   (nevstávajú) na hodinách VYV, THD, TSV v a pri písaní kontrolných prác.  
 9. Žiak sa zdvorilo správa aj ku svojim spolužiakom, a to nielen na vyučovaní – je tolerantný, nepoužíva vulgárne výrazy, fyzické a psychické násilie – chráni zdravie svoje i svojich spolužiakov.
 10. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede, v učebni je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto a vyložiť stoličku.
 11. Na pokyn učiteľa opustia žiaci triedu a pod dozorom učiteľa odchádzajú na obed alebo von zo školy.
 12. V škole a školských zariadeniach je zakázané používanie mobilných telefónov, tabletov žiakmi. Bližšie usmernenie obsahuje smernica č. 1, ktorá je súčasťou školského poriadku.
 13. Žiakom je zakázané nosiť do školy a požívať energetické nápoje. Bližšie usmernenie obsahuje smernica č.2, ktorá je súčasťou školského poriadku.
 14. Žiakom sa zakazuje chodiť do školy pod vplyvom alkoholu /aj zbytkového/,drog a iných omamných látok. Bližšie usmernenie obsahuje smernica č. 3, ktorá je súčasťou školského poriadku.

 

III.   Správanie žiakov cez prestávky

 

 1. Žiak má právo cez prestávku na oddych a na desiatu.
 2. Počas prestávok a pred vyučovaním nesmú žiaci sedieť na parapetných doskách v triedach ani na chodbách.  Žiakom je zakázané vykláňať sa z okien, vyskakovať z okien, vyhadzovať z nich papier, odpadky a akékoľvek predmety. Žiakom je zakázané počas prestávok šmýkať sa po zábradliach, naháňať sa v triedach a na chodbách.
 3. Počas malých prestávok žiaci zostávajú v triede a majú dokorán otvorené dvere na triede.       
 4. Počas veľkej prestávky sa žiaci pod dozorom vyučujúcich a podľa ich pokynu zdržujú:
  1. v prípade nepriaznivého počasia a v zime v triedach a  na chodbách,
  2. v prípade priaznivého počasia sa môžu so súhlasom dozor konajúceho učiteľa zdržiavať aj  na školskom dvore.

Dbajú o to, aby sa v týchto priestoroch pohybovali bezpečne s ohľadom na druhých, aby nikto neznečisťoval prostredie školy a okolie školy odpadkami (aby odpadky všetci hádzali do odpadových košov, papier a plastové obaly do kontajnerov na triedený zber), neničili rastliny a dreviny vysadené v areáli školy ani mimo neho.

 1. Žiak nesmie ani počas prestávky svojvoľne opustiť budovu a areál školy.
 2. Žiak sa počas prestávky riadi pokynmi pedagóga, vykonávajúceho dozor . 
 3. Žiaci sú povinní udržiavať čistotu v budove a v areáli školy. V prípade znečistenia priestorov pod oknami svojej triedy sú povinní v popoludňajších hodinách tieto priestory vyčistiť.
 4. Do riaditeľne a kancelárie ekonómky školy  môže žiak chodiť len pred vyučovaním, počas veľkej prestávky alebo po skončení vyučovania.
 5. Žiak si všetky písomnosti vybavuje prostredníctvom svojho TU. Riaditeľ školy potvrdzuje vyplnené tlačivá, podpísané TU.

 

IV.   Správanie žiakov v školskom stravovacom zariadení

 

 1. Žiak má právo stravovať sa v  školskej jedálni (ďalej ŠJ).
 2. V ŠJ sa žiak zdržiava len počas podávania stravy.
 3. Do jedálne prichádza disciplinovane, upravený, má umyté ruky a bez tašky.
 4. V jedálni a pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy.
 5. Jedlo a ovocie konzumuje v jedálni, nevynáša ho.
 6. Žiak dodržiava pokyny pedagóga, vykonávajúceho dozor ako aj iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržujú v týchto priestoroch.
 7. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto.  Pri odchode od stola zasunie stoličku.
 8. Žiak je povinný mať stravný lístok. Žiak, ktorý nemá stravný lístok (stratil alebo zabudol), dostane obed až po dohovore s vedúcou ŠJ. 

 

V.   Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby a učebnice

 

 1. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne podpísané a obalené.
 2. Žiak šetrne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami, školským zariadením. Ak stratí učebnice, úmyselne poškodí alebo zničí zariadenie školy, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí vzniknutú škodu, prípadne cestou rodičov zabezpečí ich opravu.
 3. Žiak má nárok na učebnice, ak prechádza z jednej školy na druhú.
 4. Žiak nesmie úmyselne poškodzovať lavice, tabule, skrinky učebnice, učebné pomôcky, omietky a iný majetok školy. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný škodu škole nahradiť, ak sa nezistí vinník škodu nahradí kolektív triedy.
 5. Žiak nesmie odcudzovať predmety školského inventára, predmety patriace spolužiakom a iným osobám.
 6. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu  cez trávnik a plot, v areáli školy sa nebicykluje po trávnatých plochách a antuke.
 7. Nedovoľuje sa vodenie psov do areálu školy.
 8. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku.
 9. Žiakom sa zakazuje manipulovať s obrusmi, závesmi, roletami, svetlami, vypínačmi alebo časťami elektrických rozvodov ako aj iným zariadením školy. Manipulovať s týmito zariadeniami môže žiak iba na pokyn učiteľa.

 

VI.        Povinnosti mimo školy

 

 1. Každé dieťa je žiakom aj mimo školy, preto sa vo večerných hodinách (po 20 hod.) nesmie zdržiavať vonku bez súhlasu rodičov.
 2. Žiak si chráni svoje zdravie, dbá o svoju bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 3. Je pozorný k starším a chorým ľuďom, k tehotným ženám, k ženám s malým dieťaťom a k mladším deťom.
 4. Nevyhľadáva a nestretáva sa so skupinami ľudí, ktoré ohrozujú zdravý morálny a fyzický vývoj dieťaťa po všetkých stránkach (napr. skinhead, rôzne sekty…).
 5. Žiakom sa zakazuje pohybovať sa v areáli školy v čase mimo prevádzky školy. Každý pohyb žiakov v areáli školy v čase mimo prevádzky školy je na vlastné riziko. Škola v tom čase nezodpovedá za vzniknuté úrazy.

 

Nedodržanie uvedených nariadení má charakter porušenia ŠP s nasledujúcimi výchovnými opatreniami.

 

Čl.  1.3

 

ODMENY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA

 

 1. Návrh na udelenie výchovného opatrenia, odmeny lebo iného ocenenia musí byť prerokovaný na Pedagogickej rade (ďalej PR).
 2. Ako odmena sa udeľuje ústna alebo písomná pochvala:  TU, riaditeľom školy (ďalej RŠ), vecný dar (napr. kniha) za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy.
 3.  Ak sa žiak previní voči ŠP, môžu mu byť  udelené tieto výchovné opatrenia: 
  1. napomenutie TU - dáva sa  v priebehu školského roka cestou ŽK, ak TU pri kontrole zistí, že žiak má v ŽK alebo v KZ 3 zápisy od vyučujúcich  (zabúda ŽK, učebné pomôcky, do školy na vyučovanie chodí nepripravený, nemá domácu úlohu, vyrušuje na vyučovaní, je nedisciplinovaný na prestávkach, neplní si povinnosti týždenníka, neplní príkazy). Napomenutie TU môže byť žiakovi udelené viackrát za klasifikačné obdobie.
  2. pokarhanie TU  - po 3 napomenutiach, alebo za 3 neospravedlnené hodiny – udeľuje sa zápisom TU do ŽK, prerokuje sa s RŠ. Udeľuje sa aj počas školského roka, nie iba v hodnotiacom období na PR.
  3. pokarhanie RŠ - nasleduje po 2 pokarhaniach TU alebo v prípade 1 závažnejšieho previnenia (vulgárne vyjadrovanie, fajčenie, nedisciplinovanosť, neospravedlnené hodiny – 4 – 8 hodín, úmyselné ničenie školského majetku – písanie na lavicu, rozbitie skla, dvier, skrinky a ďalšieho zariadenia, lakovanie nechtov, farbenie vlasov, líčenie očí, pier, nevhodné správanie sa voči vyučujúcim). Udeľuje sa písomne cestou vedenia školy.
  4. nížená známka zo správania

 

A) Zníženie známky zo správania - na stupeň 2:

                                   a) 1x opakujúce sa previnenie z bodu 3 

                                   b) fyzické a psychické násilie – šikanovanie spolužiakov 

                                   c) neospravedlnené hodiny – 9 – 30 hod.   

                                   d) krádeže  

                                   e) úmyselné ublíženie na zdraví. 

 

B) Zníženie známky zo správania – na stupeň 3:

                                   a) 1x opakujúce sa previnenie z bodu A  

                                   b) neospravedlnené hodiny – 31 – 60 hod.    

                                   c) iné vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí

myselne.                                                        

 

C) Zníženie známky zo správania- na stupeň 4:  

                                   a) 1x opakujúce sa previnenie z bodu B  

                                   b) neospravedlnené hodiny – 61hod. a viac

                                   c) iné veľmi vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne. 

 

 1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenia, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

a)      Zákonného zástupcu

b)      Zdravotnú pomoc

c)      Policajný zbor

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy správu.

 

Hodnotenie správania žiakov podľa závažnosti priestupku

Viď Príloha č.1

 

ČL. 2

PRÁVA   A   POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Čl. 2.1

PRÁVA   ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV

 

Rodič má právo na:

 1. Poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách, v iných ako štátnych za úhradu.
 2. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
 3. Informácie o škole, ako je koncepčný zámer rozvoja školy - varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok.
 4. Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.
 5. Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní.
 6. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok.
 7. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
 8. Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie.
 9. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí  väčšina zákonných zástupcov a je v súlade so školským zákonom a schválený PR.
 10. Úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy.
 11. Účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy.
 12. Oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka, vyriešenie podnetov, sťažností.
 13. Vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.
 14. Pomáhať riešiť prípady žiakov z výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 15. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené zákonom.
 16.   Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.

 

 

Čl. 2.1

POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH    ZÁSTUPCOV

 

 1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutnýchpre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
 3. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školský poriadkom.
 4. Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
 5. Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
 6. Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe.
 7. Má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 8. Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
 9. Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
 10. Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení.
 11. Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
 12. Rodič má povinnosť uhradiť škole škodu, ktorú žiak spôsobil.

 

II. Spolupráca školy a rodiny

 1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
 2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2019.

 

V Pribyline,    30. augusta 2019                                                                   

Mgr. Iveta Oravcová

riaditeľka školy

 

 

SMERNICA č. 1

Smernica riaditeľa školy o používaní mobilných telefónov a tabletov

Podľa vyhlášky MŠ SR 302/2008 Z.z. o základnej škole a pedagogicko-organizačných pokynov, riaditeľ školy vymedzuje opatrenia ohľadne používania mobilných telefónov a tabletov.

 

Čl.1Úvodné ustanovenia

 1. Účelom smernice je ustanoviť zásady používania mobilných telefónov a tabletov žiakmi ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline a vymedziť opatrenia v prípade jej porušenia.
 2. Smernica je záväzná pre žiakov pri používaní mobilných telefónov a tabletov a pre zamestnancov školy pri kontrole dodržiavania zásad používania telefónmi žiakmi.

 

Čl.2 Všeobecné ustanovenia

 1. Počas vyučovania žiak nesmie v žiadnom prípade používať mobilný telefón ani tablet.
 2. Mobilný telefón musí mať žiak počas vyučovania stále vypnutý a uložený na mieste na to určenom. Žiaci na začiatku každej vyučovacej hodiny svoj mobil vypnú a odovzdajú vyučujúcemu. Po skončení hodiny si mobil môžu zobrať. Odovzdané mobily budú uložené na viditeľnom mieste a nikto s nimi nebude manipulovať.
 3. Žiak nesmie používať mobilný telefón, či tablet počas prestávok na nahrávanie, fotografovanie či iné účely, ktoré by narúšali súkromie každého žiaka, alebo zamestnanca školy.
 4. Žiak nesmie používať mobilný telefón, ani tablet na šikanovanie spolužiakov, či iných osôb.

 

Čl. 3  Opatrenia

Podľa závažnosti previnenia a porušenia tejto smernice riaditeľ školy, resp.triedny učiteľ môže uložiť niektoré z uvedených opatrení:

 • 1.      Zápis poznámky do žiackej knižky a do klasifikačného záznamu.
 • 2.      Napomenutie triednym učiteľom.
 • 3.      Pokarhanie triednym učiteľom.
 • 4.      Pokarhanie riaditeľom školy.
 • 5.      Zníženie známky zo správania.

 

Čl.4  Previnenia

 1. Ak žiak počas vyučovania použije tablet, mobilný telefón, či telefón mu bude vyzváňať alebo zvukovým signálom o príchode SMS správy inak narúšať priebeh vyučovania, považuje sa to za hrubé porušenie školského poriadku. V takomto prípade má vyučujúci právo žiakovi telefón ako i tablet odobrať a uschovať v riaditeľni. Mobilný telefón bude vrátený len zákonnému zástupcovi žiaka.
 2. Ak žiak počas vyučovacích hodín, či prestávok použije mobilný telefón, či tablet na výhražné SMS správy, filmovanie, fotenie alebo iné použitie za účelom poníženia ľudskej dôstojnosti, bude to považované za šikanovanie. Žiakovi bude znížená známka zo správania bez postupnosti vymedzenej v školskom poriadku.

 

Čl. 5 Zodpovednosť

 1. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov s touto smernicou.
 2. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie rodičov s touto smernicou.
 3. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie písomnej agendy s tým súvisiacej.

 

 

SMERNICA č. 2

 

Interná smernica proti používaniu energetických nápojov v školskom prostredí.

 Túto internú smernicu vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline, ako dodatok k školskému poriadku ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline, v záujme zamedziť užívanie energetických nápojov v škole a v školských zariadeniach , ktoré sú súčasťou školy v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa.

 

Úvod:

Chemické zloženie energetických nápojov, vysoký obsah stimulačných látok, hlavne kofeínu, negatívne zasahuje do vývinu mladého organizmu. Mix chemických látok v energetických nápojoch môže spôsobiť zvýšenú srdcovú frekvenciu, hypertenziu /vysoký krvný tlak/, stav úzkosti, bolesti hlavy a poruchy spánku. Štúdiá naznačujú aj vážnejšie následky, ako je búšenie srdca, mŕtvica až náhla smrť.

 

Článok 1

Preventívne opatrenia

 1.      Žiak má právo:

 • na štúdium, pobyt a pohyb v zdravom prostredí počas dochádzky do školy,
 • na získavanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch v prípade požívania energetických nápojov.

 2.      Povinnosti žiakov

 • Dodržiavať Školský poriadok.
 • Oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak poruší zákaz požívania energetických nápojov v škole, v areáli školy a počas školských akcií.
 • Žiakom je zakázané nosiť do školy a školských zariadení a požívať energetické nápoje.

 

SMERNICA č. 3

 

Interná smernica  proti šíreniu a užívaniu alkoholu, legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, ako aj chodenie do školy pod vplyvom alkoholu ako aj omamných a psychotropných látok.

 

Túto internú smernicu vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline, Mgr. Iveta Oravcová, ako dodatok kškolskému poriadku ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline, v záujme zabrániť užívaniu alkoholu, omamných a psychotropných látok v škole a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou školy v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa.

V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť a požívať alkohol, prechovávať omamné a psychotropné látky a propagovať ich, ako aj prichádzať do školy pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Pri porušení školského poriadku v tomto bode je žiak pozvaný na pohovor pred výchovnú komisiu. Výchovná komisia je v zložení: triedny učiteľ, riaditeľka školy, školská špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa a zákonný zástupca žiaka.

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovní škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.

Pedagogický a odborný zamestnanec školy má právo :

a) skontrolovať žiakovi batožinu pri podozrení po príchode do školy, alebo pred odchodom žiakov na školský výlet, exkurziu, plavecký výcvik a pod. za účelom kontroly, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy a iné omamné prostriedky.

b) vykonať dychovú skúšku pri podozrení, že žiak je pod vplyvom alkoholu za prítomnosti svedkov.

 

Riešenie situácie pri porušení Školského poriadku školkonzumáciou alkoholu, návykových látok a fajčením

Postup riešenia pri zistení požitia alkoholu:

 1. Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
 2. O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
 3. Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.
 4. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie.
 5. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
 6. V prípade, ak sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti zápisnica za prítomnosti svedkov.
 7. Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svojím správaním okolie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, polícia a zákonný zástupca.

 

Postup pri riešení fajčenia:

 1. O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.
 2. Uloží sa výchovné opatrenie zo zasadnutia výchovnej komisie.

Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

 1.  Pedagóg pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
 2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
 3. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.
 4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi.
 5. Škola kontaktuje CPPPaP.

Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

 1. Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.
 2. O situácii sa spíše zápisnica, ktoré sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
 3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
 4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
 5. Škola kontaktuje CPPPaP.

 

 DOPLNENIE: Čl.1.2

POVINNOSTI  ŽIAKOV

 

Bod 8:

Žiakom sa zakazuje  nosiť extravagantné, vyzývavé, rušivo pôsobiace oblečenie (priveľmi krátke sukne, nohavice, priesvitné blúzky, hlboké výstrihy. Ale hlavne oblečenie s vulgárnymi nápismi – aj v cudzom jazyku, alebo s motívmi propagujúcimi návykové a psychotropné látky, prípadne rasizmus alebo iné formy násilia / na ženách, deťoch, zvieratách a pod..../

 

 

Príloha č. 1

Hodnotenie správania žiakov podľa závažnosti priestupku

Platnosť od 24.10.2019

 

Č.

 

 

Priestupok

 

 

 

Počet priestupkov

 

 

Opatrenia

 

 

Známka zo správania

1.

Ublíženie na zdraví

1x

TO, info rodič

2 – 4 podľa závažnosti

 

2.

Propagácia násilia, drog

1x

TO, info rodič

2 – 4 podľa závažnosti

 

3.

Diskriminácia

1x

Info rodič

3

 

4.

Šikanovanie

1x

Info rodič

3

 

5.

Krádež

1x

Info rodič

2 – 4 podľa

závažnosti

 

6.

Drogy,alkohol

1x

Inforodič,RZP,PZ

3

 

7.

Zbrane, nepovolené látky

 

1x

TO, info rodič

3

8.

Poškodenie majetku

1x

Finanč.,odškodň.,

komisia,rodič

 

2

9.

Fajčenie

1x

Info rodič

2

 

10. 

Sprejerstvo

1x

Info rodič

2 – 3

 

11. 

Používanie telefónu

3x

Telefón sa zadrží, info rodič

 

2

12. 

Neospr. hodiny

 

9-30

31-60

61 a viac

Info rodič

2

3

4

13. 

Opakované vyrušovanie na vyučovaní

 

10x

Poznámka do ŽK

10x……..2

20x …..3

viac ako 20x…..4 zo správania

14. 

Opakované vyrušovanie na vyučovaní

 

do 9

PTU, PRŠ

Podľa závažnosti

15. 

Zabúdanie žiackej knižky

 

10x

Oznam rodičom

Pokarhanie triednym učiteľom

16. 

Zabúdanie žiackej knižky

 

20x

Oznam rodičom

Pokarhanie riaditeľom školy

17. 

Zabúdanie domácich úloh a školských

pomôcok

 

5x

10x

15x

20x

Oznam rodičom

Napomenutie TU Pokarhanie TU Pokarhanie RŠ

Znížená známka zo správanie

18. 

Dôsledné plnenie školských povinností 

 

Pochvala - odmena

Podľa rozhodnutia triedneho učiteľa

19. 

Zabúdanie cvičebného úboru

Nevhodné

oblečenie

 

3x

 6x

 9x

viac ako 9x

Oznam rodičom do ŽK, zápis do KZ

NTU

PTU

PRŠ

Znížená známka zo správania 2. stupňa 

             

 

Vysvetlivky: ŠP – školský poriadok, TO – trestné oznámenie, PRŠ – pokarhanie riaditeľa školy, N/PTU – napomenutie/pokarhanie triednym učiteľom, RZP – rýchla zdravotná pomoc, PZ – polícia

Čl. – článok, Info – informácia, poznámka, rodič – telefonický a následne osobný pohovor so zákonným zástupcom.

 

Schválené so zmenami na pracovnej rade dňa 24.10.2019

                                                                                                    

V Pribyline, 24. 10. 2019                                                                      Mgr. Iveta Oravcová

poverená vedením školy