Výchovná poradkyňa:  Mgr. Lucia Chalupková
Konzultačné hodiny: streda: 12.00 hod. – 13.30 hod.
E-mail:      lucia.chalupkova@gmail.com

 

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

 • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
 • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním

 

ČINNOSŤ VÝCHOVNEJ PORADKYNE:

 • poradenská činnosť poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

 

 • konzultačná činnosť zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

 

 • koordinačná činnosť zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
  Ulica Emila Janotku 2/6
  032 42 Pribylina
 • +421/445293153

Právne informácie