Testovanie 5 

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda):

  • pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

  • pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika maďarský jazyk a literatúra

 

Harmonogram: Testovanie 5-2022

Matematika

8:00 - 8:10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 - 9:50 h (90 minút) - administrácia testu

9:50 - 9:55 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

9:55 - 10:20 h (25 minút) - prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 - 10:25 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 - 10:35 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 h (60 minút) - administrácia testu

11:45 - 11:50 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút. Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút. V prípade, že všetci žiaci skupiny ukončia testovanie skôr, ostatné činnosti je možné presunúť o ušetrený čas, pričom druhý testovaný predmet nemôžu začať skôr ako intaktní žiaci.


 

Cieľom Testovania 5-2022 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2022 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2022 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

 

Informácie o Testovaní 5-2022 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka
    Ulica Emila Janotku 2/6
    032 42 Pribylina
  • +421/445293153

Právne informácie