• Novinky

     • Oznam rodičom

      Testovanie 5 - 2019

      Testovanie 5 - 2019 sa na našej škole uskutoční

      v stredu 20. novembra 2019 od 8:00 hod.

      Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Prosíme rodičov piatakov, aby sa žiaci dostavili do školy v stanovenom termíne o 7:30 !

     • Ochrana života a zdravia - jeseň 2019

      17.10.2019 v ZŠ Pribyline sa uskutočnilo cvičenie hasičov. Žiakom predviedli zásah s hasičskou technikou, našli v budove školy tri zabudnuté osoby a poskytli im prvú pomoc. Ukázali žiakom prístroje v hasičských autách a porozprávali im svoje skúsenosti. Za spoluprácu im ďakujeme.

     • Európsky deň jazykov

      Každý rok si EU pripomína 26. septembra Európsky deň jazykov. Aj my smesi na hodinách anglického jazyka so žiakmi jednotlivých ročníkovvymysleli tvorivé aktivíty - kvízy, zábavné krížovky, plagát sodlišnosťami v americkej a britskej angličtine. Cieľom tohto sviatku jepodpora jazykovej zdatnosti a vzbudenie záujmu o vzdelávanie v oblastijazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. V dnešnejdobe je potrebné upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporovaťviacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, interkultúrneporozumenie i celoživotné vzdelávanie.

     • Medzinárodný deň mieru

      Dňa 21. septembra si svet každoročne pripomína Medzinárodný deň mieru. Dnes, keď sa mnohé krajiny zmietajú vo vojnách, keď terorizmus vyháňaľudí zo svojich domovov, stojí ľudstvo pred úlohou pomôcť mieru,posilniť odkaz spolupatričnosti a ľudského porozumenia.

      Naša krajina si ctí mier ako najvyšší princíp, bez ktorého nie je možnévytvárať hodnoty, zabezpečovať dodržiavanie ľudských práv, rozvoj aprosperitu. My v našej škole pomáhame mieru osvetou a vzdelávaním vduchu humanizmu, tolerancie a vzájomnej úcty. Na hodinách dejepisu smepreto vytvorili plagát o mieri a hrôzach vojny. Pripomenuli sme si aj 75. výročie SNP a uctili minútou ticha jeho obete. Česť ich pamiatke.

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 11. 2019