HLAVNÉ MENU

SYSTÉM HODNOTENIA PEDAGOGICKýCH ZAMESTNANCOV

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka Pribylina zastúpené riaditeľkou školy Mgr. Jelou Stračiakovou, na základe § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znením bodu e) v odst.2 § 5 a vychádzajúc z § 154 ods. a) Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva smernicu o hodnotení zamestnancov:

Článok 2

Právne predpisy k hodnoteniu PZ

 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

 9. časť, § 52 Hodnotenie PZ a OZ

 - zákonná povinnosť priameho nadriadeného hodnotiť podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka

 - hodnotia sa výsledky, kvalita a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií PZ

 - vyhotoviť o hodnotení písomný záznam

 - je to podklad k plánu KV, k odmeňovaniu

 - povinnosť zamestnávateľa rozpracovať zásady hodnotenia v pracovnom poriadku 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní §154 ods. a, b

- Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania

- škola by mala sledovať

     • kontinuálne procesy zlepšenia alebo zhoršenia výsledkov vzdelávania

    • dosahovanie výkonnostných a kvalitatívnych cieľov

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 §5 ods. e

 - riaditeľ školy zodpovedá za každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práceü § 82

 - Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

- povinnosť vedúceho zamestnanca riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov

- zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnej zmluvy, pracovného poriadku,... §153, 154, 155

Vzdelávanie zamestnancov

- povinnosť zamestnávateľa starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie  Súvisiace normy

 - Vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

–Vyhláška 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Článok 3

Ciele hodnotenia

 • zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pracovného výkonu PZ
 •  určenie vzdelávacích potrieb jednotlivých PZ v súlade s rozvojom jedotlivca aj rozvojom školy
 •  motivovať PZ k lepšiemu pracovnému výkonu
 •  dávať PZ spätnú väzbu o ich pracovnom výkone
 •  identifikovať prítomnosť, či neprítomnosť potrebných kompetencií PZ
 •  rozvíjať silné a eliminovať slabé stránky pracovného výkonu rozvíjať zručnosti sebahodnotenia PZ
 •  plánovať rozvojové aktivity PZ
 •  nastaviť spravodlivé odmeňovanie PZ v rámci pohyblivej zložky platu

Zisk hodnotenia pre hodnoteného

 • ocenenie vlastnej práce a podnety k sebarozvoju
 •  poznanie pohľadu nadriadeného na svoju prácu
 •  možnosť prezentovať svoje potreby a osobné ciele
 • možnosť vyjadriť svoje nároky na sebarozvoj
 •  možnosť upresňovať vlastný popis práce
 • možnosť ovplyvňovať ciele, organizáciu a rozvoj školy

Zisk hodnotenia pre hodnotiteľa

 • získavanie ďalších informácií o práci PZ
 •  porovnanie vlastného poznania o práci PZ s jeho názorom
 •  identifikácia vzdelávacích ambícií PZ
 •  poznanie silných a slabých stránok PZ
 •  možnosť získať učiteľa pre rozvoj našej školy
 •  možnosť ovplyvňovať kultúru školy

 

Článok 4

Organizácia hodnotenia pedagogických zamestnancov

1. Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie pedagogického zamestnanca jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka, t. j . do 31. 8. kalendárneho roka.

2. Hodnotí sa len pedagogický zamestnanec, s výnimkou začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský rok, resp. bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne v čase vyučovania, t. j. od 1. 9. do 30. 6.

3. Odsek 2 sa vzťahuje aj na ženy na materskej dovolenke a ženy, príp. mužov na rodičovskej dovolenke.

 4. Pedagogického zamestnanca hodnotí:

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia

b) riaditeľ školy vedúcich zamestnancov a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti c) vedúci pedagogický zamestnanec pedagogických zamestnancov, ktorých priamo riadi,

d) riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval (starosta obce)

 5. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Hodnotenie je podkladom k vypracovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania a vypracovania kritérií na odmeňovanie.

 

Článok 5

Neformálne hodnotenie zamestnancov

1. Neformálne hodnotenie je zamerané na priebežné hodnotenie nadriadeným v priebehu výkonu práce.

 2. Má príležitostnú povahu, je skôr determinované situáciou daného momentu, pocitom hodnotiaceho. Ide o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania.

3. Vykonáva ho každý vedúci zamestnanec školy bez ohľadu na vzťah priamej nadradenosti voči zamestnancovi a riaditeľka školy. Ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko a odchodu z pracoviska, nástupu na vyučovaciu hodinu a ukončenie vyučovacej hodiny, nástupu na dozor a vykonávanie dozoru, správanie k žiakom, rodičom, kolegom, úprava zovňajšku učiteľa, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad BOZP, používanie OPP.

 

Formálne hodnotenie zamestnancov

1. Formálne hodnotenie je racionálnejšie a periodické, vykonáva sa v pravidelnom intervale. Vytvárajú sa z neho dokumenty, ktoré sa zaraďujú do osobných materiálov zamestnanca – slúžia, ako podklady pre ďalšiu personálnu činnosť.

2. Hodnotí zamestnancov komplexnejšie podľa znalostí, zručností, kvalít, lepšie rozpoznáva, oceňuje, rozvíja silné stránky zamestnanca, taktiež lepšie rozpoznáva slabé stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie odstraňovanie.

3. Umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál zamestnanca, jeho vhodnosti pre vykonávanie náročnejšej práce, sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon, zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci, škole ako pracovisku, k cieľom školy, ku žiakom, kolegom, rodičom, k nadriadeným a prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku. 4. Patrí sem sledovanie výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje - ich prospech, zapájanie žiakov do súťaží, do projektov, tvorba projektov pre žiakov, tvorba učebných pomôcok, zapájanie do mimoškolskej činnosti, vzájomné hodnotenie učiteľov, hodnotenie učiteľov žiakmi i rodičmi.

5. Neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie vedenia pedagogickej dokumentácie - triedna kniha, triedny výkaz, tvorba osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ich plnenie, vedenie ostatnej písomnej agendy (záznamy o krúžkoch, záznamy triedneho učiteľa s pohovormi so žiakmi, príp. zákonnými zástupcami, zápisnice z rodičovských združení...), aktívna účasť na poradách, zasadnutiach MZ alebo PK, podieľanie sa na tvorbe a realizácii školského výchovného programu a školského vzdelávacieho programu, šírenie dobrého mena školy, zvyšovanie morálneho kreditu školy.

Článok 6

Oblasti hodnotenia

a) Oblasť edukácie:

1. Plánovanie a projektovanie, stanovenie základného a rozširujúceho učiva v ŠkVP

2. Využívanie inovatívnych foriem a metód edukácie

3. Vzťah k žiakom z pozície triedneho učiteľa

4. Individuálny prístup k žiakom

b) Oblasť mimovyučovacích a mimoškolských aktivít:

1. Motivácia žiakov k účasti na súťažiach

2. Vedenie pedagogickej dokumentácie

3. Využitie IKT v profesijnom rozvoji a vo výkone práce učiteľa

 c) Oblasť pracovného správania:

1. Presnosť a dochvíľnosť v plnení úloh, dodržiavanie stanovených pravidiel a požiadaviek

2. Komunikácia s kolegami

 3. Prístup k problémom

Článok 7

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov

1. Oblasti s jednotlivými kritériami hodnotenia v článku 5 sú rozpracované do piatich stupňov BARS škály podrobným slovným hodnotením, ktoré sú prílohou tejto smernice.

2. Najskôr sa ohodnotí pedagogický zamestnane sám, tzv. sebahodnotením. Nasleduje hodnotenie zamestnávateľom. Zamestnanec i zamestnávateľ hodnotí každé kritérium v hodnotiacom hárku.

3. Na hodnotenie jednotlivých kritérií sa použije 5 stupňov ohodnotenia:

4 - excelentná úroveň

3 - optimálna úroveň

2 - postačujúca, minimálna úroveň

1 - podpriemerná, limitujúca úroveň

0 - nedostačujúca, ohrozujúca úroveň

4. Samotné hodnotenie sa realizuje formou hodnotiaceho pohovoru, ktorému predchádza dôsledná príprava hodnotiteľa i hodnoteného.

5. Priamy nadriadený v hodnotiacom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej a odbornej činnosti zamestnanca v hodnotenom období. K hodnoteniu pedagogického zamestnanca sa vypĺňa hodnotiaci hárok (príloha č.1), ktorý obsahuje:

a) identifikačné údaje hodnoteného zamestnanca- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pracovná pozícia,

b) identifikačné údaje hodnotiteľa – meno a priezvisko, titul, funkcia,

 c) identifikačné údaje hodnotiaceho pohovoru – dátum a miesto, účel hodnotenia, dátum posledného predchádzajúceho hodnotenia,

d) hodnotenie kritérií v jednotlivých oblastiach zamestnancom aj zamestnávateľom, súhrnné hodnotenie - stanovisko hodnotiteľa v danej oblasti,

e) hodnotenie z predchádzajúceho obdobia, miesto na poznámky,

f) silné (pozitívne) a slabé stránky výkonu hodnoteného,

g) stanovisko - vyjadrenie hodnoteného zamestnanca (návrhy na napredovanie školy) stanovenie individuálnych úloh a pracovných cieľov v ďalšom profesionálnom rozvoji, dátum, podpisy hodnoteného zamestnanca a hodnotiteľa.

6. Ak zamestnanec s výsledkami hodnotenia nesúhlasí, vyjadrí to vo svojom stanovisku k hodnoteniu. Nesúhlas je dôvodom pre nové hodnotenie aj s účasťou zástupcu zamestnancov. 7. Hodnotiteľ je povinný zachovať štruktúru a formálne náležitosti hodnotiaceho pohovoru, dodržiava princípy etiky, objektívnosti a nestrannosti. Hodnotiteľ zhrnie kľúčové výpovede, vyzdvihne kladné stránky hodnoteného, podporí hodnoteného v oblastiach, kde dosiahol menej bodov.

8. Výsledky hodnotenia sú podkladom k: rozhodnutiu riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, vypracovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania, odmeňovaniu, stanoveniu individuálnych úloh smerujúcich k osobnému rastu alebo k rozvoju školy.

9. Písomný záznam z hodnotenia vyhotovuje zamestnávateľ v troch exemplároch, môže (no -nemusí) byť každá oblasť vyhodnotená celkovým hodnotením so slovným vyjadrením: mimoriadne dobré výsledky,

veľmi dobré výsledky,

štandardné výsledky,

čiastočne vyhovujúce výsledky, nevyhovujúce výsledky a zakladá sa do osobných spisov zamestnanca, druhý dostáva zamestnanec, tretí si ponechá hodnotiteľ.

Záverečné ustanovenia

1. Za vykonávanie hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov je zodpovedná riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka Pribylina Mgr. Jela Stračiaková.

2. Táto interná smernica je uložená a možná k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

3. Táto smernica bola prerokovaná a schválená na pracovnej porade dňa:

 4. So smernicou sú povinní oboznámiť sa všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy.

5. Smernica nadobúda platnosť dňom:

 

Príloha č.1

Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka , ulica Emila Janotku 2/6, 03242 Pribylina

 

HODNOTIACI HÁROK

Meno, priezvisko a titul hodnoteného zamestnanca: ..................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

Pracovná pozícia: ............................................................

Hodnotené obdobie: ........................................................

Meno, priezvisko a titul hodnotiteľa: ...........................................................................................

 Funkcia hodnotiteľa: .....................................................

Účel hodnotenia:  pravidelné ročné hodnotenie

 – neoddeliteľnou prílohou je hodnotiaci hárok

·  kontrolný rozhovor

·  iný účel – hodnotenie nástupnej praxe, pred zmenou pracovnej pozície,

· po ..... mesiacoch, na žiadosť .............................................  dátum posledného predchádzajúceho hodnotenia ...................................

 

Oblasti

kritériá

Sebahodnotenie PGZ

Hodnotenie vedúcim PGZ

Poznámky

Oblasť edukácie

Plánovanie a projektovanie, stanovenie základného a rozširujúceho učiva v ŠkVP

 

 

 

Využívanie inovatívnych foriem a metód edukácie

 

 

 

Vzťah k žiakom z pozície triedneho učiteľa

 

 

 

Individuálny prístup k žiakom

 

 

 

 

Súhrnné hodnotenie

Oblasť      mimovyučovacích a mimoškolských aktiv

Motivácia žiakov k účasti na súťažiach

 

 

 

Vedenie pedagogickej dokumentácie

 

 

 

Využitie IKT v profesijnom rozvoji a vo výkone práce učiteľa

 

 

 

 

Súhrnné hodnotenie

Oblasť pracovného správania

Presnosť a dochvíľnosť v plnení úloh, dodržiavanie stanovených pravidiel a požiadaviek

 

 

 

Komunikácia s kolegami

 

 

 

Prístup k problémom

 

 

 

 

Súhrnné hodnotenie

 

Silné (pozitívne) stránky výkonu hodnoteného: .......................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Slabé stránky výkonu (oblasti, kde treba zlepšenie): ...................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Vyjadrenie hodnoteného: ............................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Návrhy hodnoteného pre napredovanie školy: .............................................................................. ......................................................................................................................................................

Individuálne úlohy a pracovné ciele v ďalšom profesionálnom rozvoji: .......................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

 

 

P í s o m n ý z á z n a m

o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca

 

 

V súlade s § 52 zákona č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia, Vám

meno a priezvisko hodnotiteľafunkcia hodnotiteľa,

 

týmto oznamuje výsledok hodnotenia za obdobie od 01.09.2017 do 31.08.2018.

 

Pedagogický/Odborný zamestnanec

meno a priezvisko zamestnanca, narodený.... , kategória PZ/OZ, zaradený do kariérovej pozície.......... u zamestnávateľa........na základe celkového výsledku hodnotenia

 

dosahuje

uvedie sa slovné hodnotenie dosiahnuté v celkovom výsledku hodnotenia (nevyhovujúce, čiastočne vyhovujúce, štandardné, veľmi dobré alebo mimoriadne dobré)

 

 

výsledky pri vykonávaní pracovnej činnosti.

meno a priezvisko hodnotiteľa

funkcia hodnotiteľa (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy a pod.)