HLAVNÉ MENU

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

Školský rok 2022/2023

 

 

 

Názov organizácie:        Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka

Sídlo organizácie:          Ul. Emila Janotku,  Pribylina 2/6, PSČ: 032 42

Zriaďovateľ:                    Obec Pribylina

Právne postavenie:        Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

 

 

 

 

 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline. Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu a rozsah práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, rozsah právomocí, ošetruje vnútorné a vonkajšie vzťahy Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline.

 


Základné ustanovenia

Základná škola s materskou školu Jána Lajčiaka, Ulica Emila Janotku 2/6, Pribylina  je na základe rozhodnutia MŠ SR –sekcia regionálneho školstva číslo 2017 –11281/ 33352:2 – 10 H0 zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 17.7.2017.

 

Elokované pracovisko Materská škola, Okružná ulica 380/5, Pribylina je zaradené do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2017/ 7592:5 – 10H0 zo dňa  7. 12. 2017.

 

Školský klub detí, Ulica Emila Janotku 2/6 Pribylina je zaradený do siete rozhodnutím  MŠ SR č. 2017 – 11281/ 33352:2 – 10H0 zo dňa 17. 7. 2017.

 

Školská jedáleň, Ulica Emila Janotku 2/6, Pribylina je zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2017 – 11281/ 33352:2 – 10H0 zo dňa 17. 7. 2017.

 

Školská jedáleň, Okružná ulica 380/5, Pribylina je zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2018/5283:2 – 10H0 zo dňa 23. 3. 2018.

 

Identifikačné číslo školy ( IČO):  37813676

Vyučovací jazyk (výchovný jazyk v školských zariadeniach): slovenský jazyk

 

ZŠ s MŠ je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku základného školstva a predškolskej výchovy

 

Zriaďovacia listina bola vydaná 1,septembra 2008 starostom Obecného úradu v Pribyline, Ing. Milanom Kohútom.

 

Právne postavenieorganizácie

 

Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka PRIBYLINA (ďalej  len škola), je právnickou osobou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť  vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, materská škola a školská jedáleň pri MŠ. Štatutárnym orgánom školy je Mgr. Iveta Oravcová, t.. č.  p o  v  e r e n á  r i   a d e n í m, ktorá je oprávnená konať vo svojom mene vo všetkých záležitostiach.

 

 

Článok II

 

Všeobecné ustanovenia 

Poslanie a hlavné úlohy školy

 

 1. Zabezpečuje plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť na úseku základného školstva a predškolskej výchovy 
 2. Vytvára pracovníkom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky,
 3. Zabezpečuje starostlivosť o budovu školy a vykonanie prác v  súvislosti so starostlivosťou o budovu školy
 4. Zostavuje plán a rozpočet, zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov,
 5. Zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia nadriadených orgánov, štátnej správy, metodických orgánov
 6. Zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania,
 7. Pravidelne informuje verejnosť a Radu školy zriadenú pri ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline o stave a problémoch školy
 8. Zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov v spolupráci s p. Tomčíkom a s p. Minárikovou ( Zdravotná pracovná služba ). 
 9. Zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov, t.j. podľa závažnosti ihneď, prípadne postupne
 10. Zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť,
 11. Zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu,
 12. Sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám.

 

 

 

Organizačné členenie školy

 

Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, oddelenia a sekcie. Útvary sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich Činností určitého zamerania v zmysle zriaďovacej listiny. Na čele útvaru sú vedúci pracovníci organizácie, ktorí sú priamo podriadení riaditeľke školy.

 

ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline sa člení na jednotlivé útvary, a to:

 

 1. úsek riaditeľky školy
 2. pedagogický útvar
 3. hospodársko – správny úsek
 4. školské stravovanie

 

Zásady riadenia

 

 1. Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v  súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne predpisy.
 2. Školu riadia zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.
 3. Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie.

 

Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú :

 • rada školy
 • pedagogická rada
 • rada vedenia školy /ZRŠ, VP, ŠŠP, koordinátor prevencie/
 • rada rodičov
 • MZ a PK

 

 

 1. Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou pôsobnosťou,
 2. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.
 3. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.
 4. Sústavu vnútro riadiacich a organizačných foriem tvoria:   
 • Riadiace normy so všeobecnou platnosťou/príkaz, úprava a pokyn riaditeľa/, 
 • vnútroorganizačné normy: organizačný poriadok, pracovný poriadok, etický kódex, kolektívna zmluva, vnútorný mzdový predpis, registratúrny poriadok, plán vnútroškolskej kontroly a vnútorný poriadok školy.  

h. V škole sa vedie dokumentácia v zmysle zákona 245/2008 Z.z.

 • pedagogická dokumentácia
 • ďalšia dokumentácia

 

 

 

Metódy práce

 

a/ Činnosť vedúcich a ostatných pracovníkov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti.

 

b/ Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi.

 

c/ Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce.

 

d/ Vedúci pracovníci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť o statných pracovníkov na vnútroorganizačných rokovaniach.

 

 

Kontrolná činnosť

 

Riaditeľkou školy vymenovaní a poverení vedúci pracovníci sú v zmysle Plánu vnútroškolskej kontrolnej činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a v časné plnenie úloh. Zároveň sú povinní:

 • osobne pravidelne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku,
 •  prijímať opatrenia ( aj nepopulárne) na odstraňovanie nedostatkov,
 •  

uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným pracovníkom nimi riadeného organizačného úseku,

 • o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľa školy.

 

Každý vedúci pracovník má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:

 • dôkladne poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,
 • priebežne oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 • vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným,
 • zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, žiakov, prípadne majetok školy,
 • uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie.

 

Čl. III

 

Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností

 

Organizačná štruktúra:

 • útvarriaditeľky ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline
 • útvar základná škola
 • útvar materská škola
 • útvar školská jedáleň
 • hospodársko-správny útvar

 

Útvar riaditeľky školy

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti.

 

Patria sem:

 • riaditeľka – štatutárny orgán organizácie
 • zástupkyňa riaditeľky pre úsek základnej školy, ktorý je zástupcom štatutára
 • zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu
 • vedúca školskej jedálne na úseku materskej školy a základnej školy
 • výchovný poradca
 • školský špeciálny pedagóg
 • škodová a odškodňovacia komisia–viď osobitné prílohy,
 • inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná komisia–viď osobitná príloha,

 

 

Rozsah pôsobnosti riaditeľky školy

ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline riadi riaditeľka, ktorá vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods. 1,2,3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

 

Vedúcou útvaru je zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický úsek. Do úseku základnej školy patria:

 • vychovávateľka ŠKD
 • učiteľky I. a II. stupňa ZŠ
 • vedúca MZ a PK
 • výchovná poradkyňa
 • školská špeciálna pedagogička
 • hospodárske oddelenie

 

 

Riadenie školy a zodpovednosť

 

 1. ZŠ s MŠ riadi riaditeľ, ktorý vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods. 1,2,3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

 

Rozhoduje o::

 1.  
 2. náležitostiach uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 3. prijatí žiaka do školy,
 4. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 5. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
 6. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 7. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 8. oslobodení žiaka od vzdelávanie sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 9. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 10. uložení výchovných opatrení,
 11. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 12. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 13. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školstve a v školskom zariadení,
 14. individuálnom vzdelávaní žiaka,
 15. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 16. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
 17. prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 18. zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ,
 19. koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,
 20. personálnych záležitostiach vo všeobecnej a konkrétnej rovine,
 21. prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru,
 22. rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami,
 23. všetkých dohodách a zmluvách ZŠ s MŠ a jej partnermi,
 24. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),
 25. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,
 26. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancov podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu podľa § 111 ZP,
 27. zriaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej úprave pracovného času podľa § 97 ZP,
 28. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP,
 29. zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné predmety  podľa § 177 až 191 ZP 

 

1.2Zodpovedá za:

 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
 2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia,
 4. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 5. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
 7. za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení z pracovných porád,
 8. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov,
 9. za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy,
 10. dodržiavanie podnikovej kolektívnej zmluvy,
 11. za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
 12. za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,
 13. zodpovedá za zabezpečenie a vedenie údajov potrebných do centrálneho registra v súlade s § 58 a ô 59 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 14. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 15. zodpovedá za zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, na webovom sídle zriaďovateľa a za odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste Krajskému školskému úradu Žilina za účelom zverejnenia na jeho webovom sídle (§ 11a zákona č. 317/2009 Z.z.),
 16. priznáva kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 17. uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávanie absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre učiteľom vyučovaný predmet, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku (§ 47 ods.10 zákona č. 317/2009 Z.z.),
 18. zodpovedá za zverejnenie informácie o uznaných kreditoch podľa  § 47 a ods. 10 a 11 zákona č. 317/2009 Z.z. na verejne prístupnom mieste v škole.

 

1.3Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:

 1. organizačný poriadok školy,
 2. pracovný poriadok školy (prerokuje sa aj v ZO OZ),
 3. vnútorný poriadok školy (prerokuje sa aj v Rade školy),
 4. prevádzkový poriadok školy,
 5. prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bližšie určujú organizáciu a bezpečnosť prevádzky (vypracuje technik BOZP),
 6. rokovací poriadok pedagogickej rady,
 7. školský vzdelávací program, ktorý si môže  zriaďovateľ vyžiadať,
 8. plán práce školy na príslušný školský rok (schvaľuje PR),
 9. vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy,
 10. kolektívnu zmluvu (po dojednaní s ZO OZ),
 11. vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 317/2009 v pracovnom poriadku,
 12. v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. určuje štruktúru kariérových pozícií po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
 13. vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávanie po vyjadrení zriaďovateľa, v prípade materskej školy a školského klubu po súhlase zriaďovateľa.

 

 1. Poskytuje zriaďovateľovi:
 2. údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka,
 3. zoznam všetkých zapísaných detí do materskej školy a žiakov do 1. ročníka,
 4. údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 319/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

 

 

 1.  Predkladá zriaďovateľovi na chválenie a Rade školy na vyjadrenie
 2. návrhy na počty prijímaných žiakov,
 3. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
 4. návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
 5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. zákona č. 596/2003 Z.z.,
 7. správu  o výsledkoch hospodárenia,
 8. koncepčný zámer rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnotenie,
 9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Vymenúva:
 2. komisiu na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
 3. vedúcich zamestnancov, na miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové konanie neurčuje pracovný poriadok,
 4. komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov,
 5. inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 6. škodovú komisiu,
 7. komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu.

 

 1. Schvaľuje:
 2. rozvrh hodín na príslušný školský rok (po prerokovaní v PR),
 3. rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a ich zaraďovanie do kariérových pozícií,
 4. rozvrh dozorov,
 5. výchovné opatrenia žiakom (po prerokovaní v PR),
 6. plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,
 7. nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,
 8. pracovné cesty zamestnancov,
 9. plán dovoleniek (po prerokovaní so ZO OZ a v PR),
 10. osobné príplatky a odmeny (na základe písomného návrhu ich priamych nadriadených),
 11. poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca  § 136 až 141 ZP,
 12. v mene organizácie (ako štatutár) podnikovú kolektívnu zmluvu,
 13. vnútorné dokumenty ZŠ.

 

 1. Spolupracuje:
 2. so zriaďovateľom, samosprávou a zastupiteľstvom,
 3. školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach,
 4. s nadriadenými orgánmi,
 5. Radou školy a rodičovskou radou,
 6. so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach.

 

 1.  Na úseku materskej školy rozhoduje o:
 2. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 3. dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom,
 4. prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 5. preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené,
 6. ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom,
 7. vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku.

 

 1. Riaditeľa ZŠ s MŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa školy v rámci rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľa školy môže v čase jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec, alebo iný ním poverený zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne  a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

 1. Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca ZŠ s MŠ jej vedením do vymenovania nového riaditeľ školy.

 

 1. Riaditeľ  ZŠ s MŠ menuje:
 • zástupcu riaditeľa školy pre predprimárne vzdelávanie,
 • zástupcu riaditeľa školy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej aktuálnou legislatívou v zmysle požiadavky miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom,
 • vedúcu ŠJ.

 

 1. Riaditeľ ZŠ s MŠ si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy.

 

 

 

Rozsah pôsobnosti zástupkyne riaditeľa pre základnú školu

 • Realizuje pedagogické riadenie školy a priamo kontroluje výchovno-vzdelávaciu prácu v škole a sama sa na ňom podieľa
 • pripravuje podklady k analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov a správaniu žiakov
 • priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i vychovávateľku školského klubu detí (ďalej len ŠKD)
 • vykonáva hospitácie v určenom rozsahu, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov a vychovávateľku, vedie evidenciu zastupovania
 • vypracúva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných učiteľov
 • zostavuje rozvrh hodín a kontroluje jeho dodržiavanie
 • sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia kabinetov a ich využívanie
 • zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie, dokumentácie ŠKD ako i vedenie triednych kníh, nepovinných predmetov a záujmových útvarov
 • kontroluje vykonávanie dozorov, nástupy učiteľov a vychovávateľky
 • zabezpečuje organizáciu LVVK, škôl v prírode, plaveckých kurzov
 • organizačne zabezpečuje pedagogickú prax
 • zabezpečuje organizáciu školských výletov a exkurzií
 • riadi a zabezpečuje mimoškolskú činnosť v rámci ŠKD
 • eviduje neospravedlnenú absenciu žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovnou poradkyňou a Radou školy pri ZŠ v Pribyline
 • vypracúva predpísané štatistiky
 • prideľuje dozor na chodbách a v školskej jedálni

 

 

 

 

 

 

Rozsah pôsobnosti školskej špeciálnej pedagogičky

Školská špeciálna pedagogička vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného špeciálno-pedagogického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

 

Školský špeciálny pedagóg

 

 

 • poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení,

žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, diagnostika rizikových žiakov

pomáha vypĺňať výkazy a tabuľky ohľadom integrovaných žiakov

 • navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení
 • podieľa sa na vytváraní IVVP individuálne začlenených žiakov a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov
 • individuálne pracuje so žiakmi s ŠVVP, ktorí sa vzdelávajú formou individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ
 • poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie, spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov
 • spolupracuje   s asistentmi  učiteľa
 • zúčastňuje  sa  rodičovských  združení
 • spolupracuje  s CPPaP  Liptovský Mikuláš – Okoličianska,  CSŠPP  Slniečko,  CŠPP Rumanova,  CŠPP  Liptovský  Jamník
 • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti usmernenia pri vhodnom výbere metód a foriem práce pri vzdelávaní integrovaných žiakov, navrhuje formy a metódy pre konávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu
 • usmerňuje vyučujúcich pri výbere a zabezpečení didaktickej techniky, učebných a kompenzačných pomôcok
 • pripravuje si vlastné pomôcky na uľahčenie učiva žiakom s ŠVVP
 • podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl
 • pravidelne sa zúčastňuje pracovných porád organizovanými školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie
 • predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy

 

 

 

 

Rozsah pôsobnosti výchovného poradcu

Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov.

 1. Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú:

a/ výchovné ťažkosti a poruchy správania,

b/ ťažkosti a poruchy v učení,

c/ skryté zdravotné postihnutie, d/ zmenená pracovná spôsobilosť, e/ sociálne problémy,

d/ šikanovanie

 

 1. Prevencia uvedených problémov.
 2. Riešenie problémov:

 

 • Koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a výchovného poradcu pri riešení uvedených problémov.
 • Spolupráca a riešenie problémových prípadov s oddelením soc. Vecí Okresného úradu v Liptovskom Hrádku
 • Spolupráca a sprostredkovanie pohovoru s psychológom, prípadne pedopsychiatrom
 • Poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch,
 • Individuálna práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné a iné problémy,
 • Pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi,

 

 1. Poradenská práca pri učení a pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti, talentu ostatných detí–hlavne spolupráca s vyučujúcimi a rodičmi.
 2. Poradenská práca pre učiteľov v oblasti riešenia uvedených problémov.

 

       Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie žiakov   /kariérneho poradenstva/

 

 • Spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovanie k vhodnej voľbe povolania.
 • Zabezpečovanie materiálov a pomôcok pre informačnú a poradenskú prácu profesijnej orientácie.
 • Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov.
 • Oboznamovanie žiakov piateho a šiesteho ročníka s povolaniami.
 • Pomoc pri správnej voľbe povolania formou príslušných psychologických testov pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka.
 • Evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov o profesijnej orientácii žiakov od piateho ročníka.
 • Príprava a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.
 • Pravidelný servis informácií v oblasti povolania/nástenka, zber záujmu, vyhodnotenie, atď./
 • Zabezpečovanie spätných informácií o bývalých žiakoch a ich uplatnení.
 • Spracovanie a odovzdávanie prehľadov o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.

 

Iné činnosti

 

 • Spolupráca s CPPP
 • Spolupráca so strednými školami
 • Spolupráca s ÚPSVaR
 • Práca pre vedenieškoly

 

Rozsah pôsobnosti vychovávateľky ŠKD

 • podľa pokynov ZRŠ – uvádzajúcej vychovávateľky organizuje prácu v zariadení
 • zodpovedá zástupkyni riaditeľky školy za úroveň výchovno-vzdelávacej práce, bezprostredne ju riadia sama sa na nej podieľa

 

Rozsah pôsobnosti asistenta učiteľa

 

Asistent učiteľa je podkategória pedagogického zamestnanca, teda asistent učiteľa je tiež pedagogickým zamestnancom. Aj jeho týždenný pracovný čas je dvojzložkový a skladá sa z vykonávania priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a z vykonávania ostatných činností súvisiacich s   výchovno-vzdelávacou   činnosťou.

 • Vykonávanie dozoru nad žiakmi počas prestávok vo vyučovaní, počas voľných hodín v rozvrhu žiakov,
 • sprevádzanie žiakov na obedy,
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas školských akcií organizovaných na pôde školy a počas školských akcií organizovaných mimo školy patrí medzi činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou pedagogických zamestnancov. Z uvedeného dôvodu tieto činnosti môže vykonávať aj asistent učiteľa.
 • Taktiež sa môže asistent učiteľa zúčastniť plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku alebo školy v prírode ako plnohodnotný pedagogický dozor, tak isto ako ostatní pedagogickí zamestnanci.
 • Asistent učiteľa pomáha aj pri tvorbe učebných a kompenzačných pomôcok.
 • A pomáha aj pri adaptácii žiakov nultého a prvého ročníka a samozrejme aj pri žiakoch s ŠVVP.
 • Pedagogický asistent, teda asistent učiteľa môže aj zastupovať chýbajúceho pedagóga na vyučovaní alebo v školskom klube detí.  V tomto prípade sa toto zastupovanie bude považovať za prácu nadčas /ŠKD/.
 • Asistent učiteľa si však nemôže dopĺňať svoj základný úväzok výkonom činnosti inej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca.

 

 

Rozsah pôsobnosti vedúcej MZ a PK

 • Plánovite riadi a kontroluje prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,
 • Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,
 • Zabezpečuje koordináciu VVP medzi I. a II. stupňom školy, ako aj medzipredmetové vzťahy,
 • Prijíma účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno- vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladá vedúcej útvaru, alebo riaditeľke školy,
 • Vykonáva kontrolno-metodickú činnosť, podklady z rozborov odovzdáva vedeniu školy,
 • pomáha pripravovať vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,
 • takto získané poznatky zovšeobecní a predostrie na zasadnutiach MZ,PK, pracovných poradách, resp. pedagogických radách.

 

Zmeny – dodatok od 1.2. 2020

 

Rozsah pôsobnosti koordinátora environmentálnej výchovy

 • vytýčenie cieľov ENV v podmienkach konkrétnej školy
 • príprava dlhodobého programu environmentálnej výchovy a vzdelávania
 • spolupráca pri tvorbe ŠkVP + aktívna implementácia prierezovej témy ENV do všetkých školských pedagogických dokumentov
 • príprava každoročného realizačného plánu environmentálnej výchovy a vzdelávania (ročného plánu práce ENV)
 • iniciácia a koordinácia aktivít kolegov pedagógov v zmysle schváleného plánu práce ENV, v oblasti vyučovacieho, mimo vyučovacieho aj mimoškolského procesu
 • motivácia kolegov pedagógov, ako aj nepedagogických zamestnancov školy k plneniu plánu práce ENV
 • metodický konzultačný servis pre kolegov vo veciach implementácie prierezovej témy ENV do jednotlivých predmetov (vrátane proaktívneho vyhľadávania ďalších medzipredmetových súvislostí a vzťahov)
 • distribúcia literatúry, informácií medzi kolegov
 • kontakt s organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP a obohacuje ich ponukami realizáciu plánu práce ENV
 • kontakt s rodičmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v komunite v oblasti ENV a starostlivosti o ŽP
 • účasť na vzdelávaní v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, koordinácia/sprostredkovanie vzdelávania pre kolegov pedagógov
 • iniciácia, príp. koordinácia prác na ekologizácii prevádzky školy (znižovaní ekologickej stopy školy)
 • vypracovanie systému monitoringu a vyhodnocovania plnenia stanovených cieľov ENV, nadobúdania cieľových kompetencií/spôsobilostí a efektívnosti používaných metód + realizácia monitoringu a vyhodnocovania

 

Rozsah pôsobnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • plní úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie,
 • analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy,
 • všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
 • poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov,
 • informuje žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení,
 • spolupracuje s výchovným poradcom v škole, s centrom výchovnej a psychologickej prevencie a s pedagogicko-psychologickou poradňou, zdravotníckymi a sociálnymi, metodickými a vzdelávacími inštitúciami
 • práca s rovesníckymi skupinami (ak má odbornú spôsobilosť pre prácu s rovesníckymi skupinami),
 • Vypracovanie metodických materiálov a pomôcok pre žiakov, učiteľov, rodičov a publikačná činnosť,
 • organizovanie súťaží, kvízov a pod.,
 • koordinácia voľno-časových aktivít,
 • servis schránky dôvery

 

 

Rozsah pôsobnosti hospodárskeho oddelenia

Patria sem:

 

1.Ekonomicko-personálne                                 2. Prevádzkové oddelenie                                                                           oddelenie

- mzdová účtovníčka /externá/                         - údržbár –školník

finančnáúčtovníčka                                         - kurič

        - vedúca školskej jedálne                                       - upratovačky

 

Rozsah pôsobnosti ekonomicko–personálneho oddelenia

Mzdová a finančná účtovníčka:

 • zabezpečuje komplexne štatistiku, vypracúva komplexné štatistické hlásenia a výkazy,
 • zabezpečuje mzdovú agendu, nemocenské poistenia, agendu ostatných osobných nákladov apod.,
 • vykonáva mzdové rozbory–polročné a ročné, sleduje vývoj mzdových ukazovateľov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu odmeny pre pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd o vykonaní prác mimopracovného pomeru,
 • zodpovedá za správnosť a včasnosť zadávania mesačných zmien týkajúcich sa

pracovníka, či už osobné zmeny platu, vyplácanie rodinných prídavkov a nárokov dávok nemocenského poistenia,

 • zodpovedá za správnosť, včasnosť a oprávnenosť vykonávania všetkých zrážok zo mzdy/napr. exekúcie a pod./,
 • zodpovedá za zabezpečenie a inštaláciu mzdového programu,
 • zabezpečuje archiváciu mesačných výkazov miezd,
 • zabezpečuje povinné odvody do poisťovní, príslušné výkazy a prevody miezd na osobné účty pracovníkov,
 • vystavuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vystavuje žiadosti odôchodok
 • zabezpečuje komplexne podvojné účtovníctvo, zodpovedá za správne zadávanie údajov a následné počítačové spracovanie
 • eviduje faktúry v knihe faktúr a po podpise riaditeľom školy zabezpečuje ich ďalšie spracovanie,
 • vykonáva ekonomické rozbory–polročné a ročné, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov,
 • vykonáva kontrolu cestovných výdavkov a zabezpečuje ich agendu a likvidáciu,
 • vedie komplexnú agendu školy a jej archivovanie,
 • vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu,
 • zabezpečuje platobný styk s Národnou bankou Slovenska, v prípade potreby i s inými bankami,
 • kontroluje plnenie finančných povinností nájomcov nebytových priestorov (telocvičňa) voči škole,
 • v spolupráci s vedúcou ŠJ dvakrát ročne vykonáva fakturáciu za kuchynský odpad.

 

 

Rozsah pôsobnosti prevádzkového oddelenia

 

 • zabezpečuje prevádzku a opravy majetku štátu zvereného do užívania školy,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s prevádzkou technických zariadení a skladového hospodárstva školy,
 • zabezpečuje údržbárske práce v pavilónoch školy a upratovanie týchto priestorov,
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečuje starostlivosť o zeleň a jej obnovu v školskom areáli, údržbu školského ihriska a na ňom postavených konštrukcií,
 • zabezpečuje starostlivosť a kontrolu bezpečnostného systému školy, otváranie a uzamykanie objektov školy a školského areálu.

Materská škola

Rozsah pôsobnosti zástupkyne pre MŠ

Popis pracovnej činnosti:

Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov a na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických diagnostických, výchovných a vzdelávacích metód, spojená s poradenskou a metodickou činnosťou, ktorú vykonáva učiteľ materskej školy do splnenia podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

V súlade s ustanoveniami :

 • Zákona č.552/2003Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a ustanovení,
 • Zákona 245/2008Z.z.a vyhl. Ministerstva školstva a vedySRč.306/2008Z.z. o materskej škole
 • Zákonníka práce č. 311/2001Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, Vnútorného poriadku MŠ, Plánu práce, výchovno-vzdelávacích plánov a pedagogicko-organizačných pokynov.
 2. Oboznamuje svojich zamestnancov s príslušnými pracovno-právnymi, organizačnými a bezpečnostnými predpismi, dbá, aby každý zamestnanec poznal svoje práva a povinnosti a za svoju činnosť niesol zodpovednosť.
 3. Zabezpečuje prenos informácií z vyšších riadiacich orgánov a školských organizácií. Zodpovedá za plnenie úloh uloženými internými predpismi, informačnými listami, príkazmi, nariadeniami a pod.
 4. Zodpovedá za odbornú pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce MŠ, za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti MŠ.
 5. Zodpovedne deleguje a poveruje pracovnými úlohami zamestnancov vzhľadom na individuálne podmienky konkrétnej MŠ.
 6. Dodržiava mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
 7. Zabezpečuje ochranu detí a zamestnancov MŠ v prípadoch živelných pohrôm, priemyselných a ekologických havárií ako aj brannej pohotovosti štátu a pod.
 8. Vedie predpísanú dokumentáciu civilnej obrany a civilnej ochrany, zodpovedá za jej plnenie.

 

 

V pedagogickej oblasti

 

 1. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa vyhlášky 306/2008Z.z.a školského zákona 245/2008 Z.z. zameranú na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov a na

všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických

diagnostických, výchovných a vzdelávacích metód, spojenú s poradenskou a metodickou činnosťou, ktoré vykonáva zástupkyňa riad. pre MŠ po splnení podmienok určených

všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhl.MŠSRč.41/1996Z.z.oodbornej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov).

 1. Vykonáva pedagogickú diagnostiku a samostatnú tvorbu metodických postupov S variabilným obsahom pedagogickej činnosti vrátane individuálneho prístupu pre zdravé deti alebo zdravotne postihnuté deti, deti talentované, nadané, deti menej podnetného prostredia, z marginalizovanej rómskej komunity s prihliadnutím a rešpektovaním ich individuálnych schopností a osobitostí.
 2. Poskytuje odborno-metodické konzultácie pedagogickým zamestnancom MŠ, poskytuje poradenskú činnosť rodičom odbornými konzultáciami o výchove detí.
 3. Kontroluje plán a realizáciu metodicko-poradenskej činnosti pedagogických zamestnancov učiteliek MŠ.
 4. Spolupracuje s rodičmi detí, so školskými inštitúciami a pod.
 5. Zúčastňuje sa na metodických seminároch, priebežných vzdelávaniach, realizuje inovačné postupy práce a umožňuje ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagogických a ostatných zamestnancov.
 6. Vypracúva a prerokúva s pedagogickými zamestnancami MŠ pred začiatkom každého školského roku Plán práce MŠ. Zároveň zodpovedá za kontrolu jeho plnenia a za komplexné zhodnotenie jeho plnenia. Vypracúva analýzu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu.
 7. Vypracúva a kontroluje tvorbu výchovno-vzdelávacích plánov pedagogických zamestnancov MŠ v nadväznosti na štátny vzdelávací program ISCED0
 8. Schvaľuje usporiadanie činností dňa MŠ.
 9. Zodpovedá za kvalitné a prehľadné vedenie pedagogickej a ostatnej dokumentácie MŠ (zák.č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach o doplnenie ktorých zákonov, Vyhláškač.628/2002 Z.z.)
 10. Zabezpečuje kontrolu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a pravidelne hodnotí

kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, vypracúva plán hospitačných činností, vedie a zakladá hospitačné záznamy.

 1. Ukladá potrebné opatrenia na odstraňovanie zistených odchýlok a vykonáva následnú kontrolu ich plnenia.
 1. Zvoláva zasadnutia pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ a zakladá zápisnice.
 2. Vypracúva kritériá na prijímanie detí do MŠ.
 3. Predkladá Rade školy na vyjadrenie:
  • Menný zoznam a počty zapísaných,
  • Informácie o pripravovaných a realizovaných aktivitách MŠ,
  • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu,
  • správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ a pod.

 

V organizačno-personálnej oblasti

 

 1. Vydáva Vnútorný poriadok MŠ a dbá, aby sa s ním oboznámil každý zamestnanec a zákonný zástupca dieťať Zároveň dbá, aby sa dôsledne dodržiaval. Po dohode s rodičmi určuje časový interval prevádzky MŠ a predkladá na schválenie riaditeľke ZŠ s MŠ.
 2. Vypracúva plán dovoleniek a zabezpečuje letnú činnosť z hľadiska personálneho a výchovno-vzdelávacieho procesu.
 3. Plánovito riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí prácu v MŠ. Vykonáva vnútroškolskú kontrolu a zakladá záznamy.
 4. Zodpovedá za vedenie potrebnej personálnej dokumentácie
  • Predkladá návrhy na zaradenie do platových tried a návrhy na OP
  • Vypracúva náplne práce pre zamestnancov MŠ,
  • vypracúva rozvrhnutie pracovného času,
  • vedie a zakladá Knihu príchodov a odchodov, Knihu zastupovania (nadčasových hodín),
  • vykonáva kontrolu dochádzky a využívanie fondu pracovného času,
  • zabezpečuje zastupovanie zamestnancov a čerpanie náhradného voľna,
  • pripravuje mzdové podklady k zúčtovaniu, hlási riaditeľovi ZŠ s MŠ čerpanie dovoleniek, PN, OČR, priepustiek, a pod.,
  • zabezpečuje plnenie ustanovení Kolektívnej zmluvy.

 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

 1. Zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti práce v predškolskom zariadení v zmysle §8 a §14 zák. NRSR č.330/1996 Z.z .o BOZP v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a §82 písm. b Zákonníka práce č.311/2001 Z.z..
 2. Kontroluje poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich doplnkov v predškolskom zariadení v zmysle nariadení vlády č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP.
 3. Vedie a zakladá revízne správy (elektro, tlak, plyn) a technickú dokumentáciu od dodávateľov a výrobcov technických zariadení a prenosných náradí pre predškolské zariadenie prevádzkovateľom v zmysle prevádzkovateľom vyhl. ÚBPSR č.74/1996 Z.z.
 4. Zúčastňuje sa vstupných a opakovaných lekárskych prehliadok na základe vyslania svojim zamestnávateľom v zmysle zák. NRSR č. 251/1997 Z.z. o Liečebnom poriadku a ďalších zmien a doplnkov.
 5. Vedie evidenciu a spisuje pracovné a školské úrazy v predškolskom zariadení v zmysle vyhl. SÚBP/SBÚč.111/1975 Zb. v znení vyhl.č.483/1990 Zb. Odstupuje záznamy o úrazoch zamestnávateľovi.
 6. Dbá o dodržiavanie BOZP a PO v objekte MŠ podľa zákona NRSR č.330/1996 Z.z.
 7. Zabezpečuje v spolupráci so zamestnávateľom vysielanie zamestnancov na vstupné a opakované lekárske prehliadky na vzorových tlačivách pre lekárov. Vedie o tom evidenciu v zmysle zák.NRSRč.251/1997 Z.z. o Liečebnom poriadku a ďalších zmien.
 8. Predkladá zamestnávateľovi tlačivo – Návrh na zabezpečenie hromadných školských akcií pred ich uskutočnením–kvôli ich odsúhlaseniu pre zamestnávateľa v zmysle rezortných pokynov MŠSR. Vedie o tom evidenciu.
 9. Zabezpečuje a predkladá pred pracovnou cestou zamestnancom MŠ na ich pracovné cesty–tlačivo cestovný príkaz.
 10. Plní a dodržiava ostatné úlohy v oblasti BOZP a PO v súlade s Pracovným poriadkom a Štatútom ZŠ s MŠ

 

V ekonomicko-hospodárskej oblasti

 

 1. Zodpovedá za správne hospodárenie so zvereným majetkom.
 2. Zodpovedá za inventár MŠ, vykonáva inventarizácie spolu s inventarizačnou komisiou podľa pokynov riaditeľky ZŠ s MŠ.
 3. Vyberá rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov, ktorý odvádza zamestnávateľovi, vedie a zakladá jeho evidenciu.
 4. Predkladá návrhy na nákup a dodávky DDHM a OTE v rámci rozpočtu. Preberá a kontroluje dodávky.
 5. Zabezpečuje včasné objednávanie predpísaných tlačív.
 6. Dbá na bezpečnú ochranu spoločného a osobného majetku zamestnancov MŠ

 

 

Rozsah pôsobnosti vedúcej školskej jedálne MŠ a ZŠ

 

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

 • koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodárskododávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení,
 • zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie, spolupôsobenie pri utváraní zdravých, výživových, hygienických a spoločenských návykov,
 • zabezpečovanie kompletnej agendy v oblasti školského stravovania, zodpovednosť za

evidenciu stravníkov, odvod príjmov za stravovanie, evidenciu výdajov a úhrady faktúr, v plnej miere zodpovednosť za účtovnú uzávierku a inventarizáciu,

 • vykonáva vnútornú kontrolu v zariadení školského stravovania, koordinuje činnosť stravovacej komisie,
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a nariadení MŠSR a iných orgánov štátnej správy,
 • zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti zariadenia školského stravovania, zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní školskej kuchyne a školskej jedálne,
 • v spolupráci s vedením školy zabezpečuje údržbu kuchyne, obnovu strojového a

technologického zariadenia a kuchynského inventára, predkladá požiadavky na jeho doplnenie,

 • zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienickej a protiepidemiologickej činnosti v zariadení školského stravovania,
 • v súlade s vyhláškou č.121/1994 Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.170/1996 riadia kontroluje prácu podriadených zamestnancov školskej jedálne,
 • vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne prijíma prihlášky a odhlášky na stravovanie
 • vypracúva a oboznamuje pracovníkov jedálne s pracovnými náplňami
 • rieši sťažnosti a pripomienky stravníkov,
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

 

Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby, a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

 

Pracovníci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť

 

Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútro školské predpisy.

Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

 

Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

 

 • upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné, alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď  oznámiť vyššiemu nadriadenému.
 • ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
 • dodržiavať pracovný čas,
 • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
 • plniť príkazy priameho nadriadeného,

 

 

 

Každý pracovník má tieto práva:

 

 • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanú.
 • dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,
 • požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,

 

 

Článok IV

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov školy.
 2. Vedúci pracovníci školy sú povinní postupne sa oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených pracovníkov.
 3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľka školy.
 4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.septembra 2019

 

 

 

 

V Pribyline, dňa 01. 09. 2019                                                              Mgr. Iveta Oravcová

                                                                                                             poverená vedením

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

Škodová a odškodňovacia komisia

 

 

Jej funkciou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľom školy uplatňovanie nárokov, alebo postihov pracovníkov školy.

 

Má päť členov, spolu s predsedom, ktoré ho touto úlohou poveruje riaditeľ školy v súlade s organizačným poriadkom školy. Poverený predseda písomne oznámi riaditeľovi školy mená členov komisie a určí zapisovateľa.

Komisia zasadá podľa potreby a podáva riaditeľovi školy návrhy na riešenie prípadov vždy písomne s podpismi všetkých členov.

Vo svojej práci sa komisia riadi zákonníkom práce a ďalšími príslušnými normami. Svoje návrhy konzultuje s právnikom a ekonómom.

 

Príloha č. 2

 

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia

 

 

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľovi školy písomný návrh na jej vysporiadanie. Uplatní tiež návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku.

 

Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný zoznam členov komisie. Okrem určenej inventarizácie komisia preberá majetok školy–inventár kabinetu, resp. majetok školy, pridelený do osobného užívania, od odchádzajúceho pracovníka školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať v nasledujúcom období nový pracovník školy. Ak inventár preberá ďalší pracovník školy, členovi a komisie sa zúčastňujú na preberaní a tiež podpisujú zápisnicu o prebratí majetku. Komisia sa schádza podľa potreby a zvoláva ju predseda komisie.

 

Príloha č. 3

 

 

Výberová komisia pre zadávanie prác a konkurzy

 

 

Jej funkciou je prerokúvať, navrhovať riaditeľovi akcie na rekonštrukčné, adaptačné

a opravárenské práce na objektoch a zariadeniach školy a aj vyberať dodávateľov na tieto práce. Pri konkurzoch, resp. výberovom konaní na nového vedúceho pracovníka školy, odporúčať riaditeľovi školy vhodného uchádzača. Riadi sa pritom príslušnými právnymi predpismi a smernicami. Predsedom komisie je ekonomický zástupca riaditeľa školy, ktorý si prizýva členov /najmenej dvoch/ podľa povahy veci. O spoluprácu môže požiadať členov Združenia rodičov pri ZŠ Pribylina. Odporúčania predkladá riaditeľovi školy písomne Školský rok 2020/2021

 

 

 

Názov organizácie:        Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka

Sídlo organizácie:          Ul. Emila Janotku,  Pribylina 2/6, PSČ: 032 42

Zriaďovateľ:                    Obec Pribylina

Právne postavenie:        Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

 

 

 

 

 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline. Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu a rozsah práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, rozsah právomocí, ošetruje vnútorné a vonkajšie vzťahy Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline.

 


Základné ustanovenia

Základná škola s materskou školu Jána Lajčiaka, Ulica Emila Janotku 2/6, Pribylina  je na základe rozhodnutia MŠ SR –sekcia regionálneho školstva číslo 2017 –11281/ 33352:2 – 10 H0 zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 17.7.2017.

 

Elokované pracovisko Materská škola, Okružná ulica 380/5, Pribylina je zaradené do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2017/ 7592:5 – 10H0 zo dňa  7. 12. 2017.

 

Školský klub detí, Ulica Emila Janotku 2/6 Pribylina je zaradený do siete rozhodnutím  MŠ SR č. 2017 – 11281/ 33352:2 – 10H0 zo dňa 17. 7. 2017.

 

Školská jedáleň, Ulica Emila Janotku 2/6, Pribylina je zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2017 – 11281/ 33352:2 – 10H0 zo dňa 17. 7. 2017.

 

Školská jedáleň, Okružná ulica 380/5, Pribylina je zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR č. 2018/5283:2 – 10H0 zo dňa 23. 3. 2018.

 

Identifikačné číslo školy ( IČO):  37813676

Vyučovací jazyk (výchovný jazyk v školských zariadeniach): slovenský jazyk

 

ZŠ s MŠ je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku základného školstva a predškolskej výchovy

 

Zriaďovacia listina bola vydaná 1,septembra 2008 starostom Obecného úradu v Pribyline, Ing. Milanom Kohútom.

 

Právne postavenieorganizácie

 

Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka PRIBYLINA (ďalej  len škola), je právnickou osobou. Vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť  vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, materská škola a školská jedáleň pri MŠ. Štatutárnym orgánom školy je Mgr. Iveta Oravcová, t.. č.  p o  v  e r e n á  r i   a d e n í m, ktorá je oprávnená konať vo svojom mene vo všetkých záležitostiach.

 

 

Článok II

 

Všeobecné ustanovenia 

Poslanie a hlavné úlohy školy

 

 1. Zabezpečuje plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť na úseku základného školstva a predškolskej výchovy 
 2. Vytvára pracovníkom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky,
 3. Zabezpečuje starostlivosť o budovu školy a vykonanie prác v  súvislosti so starostlivosťou o budovu školy
 4. Zostavuje plán a rozpočet, zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov,
 5. Zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia nadriadených orgánov, štátnej správy, metodických orgánov
 6. Zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania,
 7. Pravidelne informuje verejnosť a Radu školy zriadenú pri ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline o stave a problémoch školy
 8. Zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov v spolupráci s p. Tomčíkom a s p. Minárikovou ( Zdravotná pracovná služba ). 
 9. Zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov, t.j. podľa závažnosti ihneď, prípadne postupne
 10. Zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť,
 11. Zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu,
 12. Sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám.

 

 

 

Organizačné členenie školy

 

Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, oddelenia a sekcie. Útvary sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich Činností určitého zamerania v zmysle zriaďovacej listiny. Na čele útvaru sú vedúci pracovníci organizácie, ktorí sú priamo podriadení riaditeľke školy.

 

ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline sa člení na jednotlivé útvary, a to:

 

 1. úsek riaditeľky školy
 2. pedagogický útvar
 3. hospodársko – správny úsek
 4. školské stravovanie

 

Zásady riadenia

 

 1. Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v  súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne predpisy.
 2. Školu riadia zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.
 3. Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie.

 

Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú :

 • rada školy
 • pedagogická rada
 • rada vedenia školy /ZRŠ, VP, ŠŠP, koordinátor prevencie/
 • rada rodičov
 • MZ a PK

 

 

 1. Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou pôsobnosťou,
 2. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.
 3. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.
 4. Sústavu vnútro riadiacich a organizačných foriem tvoria:   
 • Riadiace normy so všeobecnou platnosťou/príkaz, úprava a pokyn riaditeľa/, 
 • vnútroorganizačné normy: organizačný poriadok, pracovný poriadok, etický kódex, kolektívna zmluva, vnútorný mzdový predpis, registratúrny poriadok, plán vnútroškolskej kontroly a vnútorný poriadok školy.  

h. V škole sa vedie dokumentácia v zmysle zákona 245/2008 Z.z.

 • pedagogická dokumentácia
 • ďalšia dokumentácia

 

 

 

Metódy práce

 

a/ Činnosť vedúcich a ostatných pracovníkov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti.

 

b/ Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi.

 

c/ Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce.

 

d/ Vedúci pracovníci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť o statných pracovníkov na vnútroorganizačných rokovaniach.

 

 

Kontrolná činnosť

 

Riaditeľkou školy vymenovaní a poverení vedúci pracovníci sú v zmysle Plánu vnútroškolskej kontrolnej činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a v časné plnenie úloh. Zároveň sú povinní:

 • osobne pravidelne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku,
 •  prijímať opatrenia ( aj nepopulárne) na odstraňovanie nedostatkov,
 •  

uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným pracovníkom nimi riadeného organizačného úseku,

 • o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľa školy.

 

Každý vedúci pracovník má okrem práv, povinností a zodpovednosti uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:

 • dôkladne poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,
 • priebežne oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 • vydávať príkazy pracovníkom im podriadeným,
 • zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, žiakov, prípadne majetok školy,
 • uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie.

 

Čl. III

 

Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností

 

Organizačná štruktúra:

 • útvarriaditeľky ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline
 • útvar základná škola
 • útvar materská škola
 • útvar školská jedáleň
 • hospodársko-správny útvar

 

Útvar riaditeľky školy

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti.

 

Patria sem:

 • riaditeľka – štatutárny orgán organizácie
 • zástupkyňa riaditeľky pre úsek základnej školy, ktorý je zástupcom štatutára
 • zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu
 • vedúca školskej jedálne na úseku materskej školy a základnej školy
 • výchovný poradca
 • školský špeciálny pedagóg
 • škodová a odškodňovacia komisia–viď osobitné prílohy,
 • inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná komisia–viď osobitná príloha,

 

 

Rozsah pôsobnosti riaditeľky školy

ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline riadi riaditeľka, ktorá vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods. 1,2,3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

 

Vedúcou útvaru je zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický úsek. Do úseku základnej školy patria:

 • vychovávateľka ŠKD
 • učiteľky I. a II. stupňa ZŠ
 • vedúca MZ a PK
 • výchovná poradkyňa
 • školská špeciálna pedagogička
 • hospodárske oddelenie

 

 

Riadenie školy a zodpovednosť

 

 1. ZŠ s MŠ riadi riaditeľ, ktorý vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods. 1,2,3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

 

Rozhoduje o::

 1.  
 2. náležitostiach uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 3. prijatí žiaka do školy,
 4. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 5. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
 6. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 7. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 8. oslobodení žiaka od vzdelávanie sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 9. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 10. uložení výchovných opatrení,
 11. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 12. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 13. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školstve a v školskom zariadení,
 14. individuálnom vzdelávaní žiaka,
 15. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 16. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
 17. prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 18. zmenách vnútornej organizácie ZŠ s MŠ,
 19. koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,
 20. personálnych záležitostiach vo všeobecnej a konkrétnej rovine,
 21. prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru,
 22. rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami,
 23. všetkých dohodách a zmluvách ZŠ s MŠ a jej partnermi,
 24. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),
 25. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,
 26. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancov podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu podľa § 111 ZP,
 27. zriaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej úprave pracovného času podľa § 97 ZP,
 28. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP,
 29. zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné predmety  podľa § 177 až 191 ZP 

 

1.2Zodpovedá za:

 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
 2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 3. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia,
 4. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
 5. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
 7. za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení z pracovných porád,
 8. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov,
 9. za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy,
 10. dodržiavanie podnikovej kolektívnej zmluvy,
 11. za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
 12. za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,
 13. zodpovedá za zabezpečenie a vedenie údajov potrebných do centrálneho registra v súlade s § 58 a ô 59 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 14. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 15. zodpovedá za zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, na webovom sídle zriaďovateľa a za odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste Krajskému školskému úradu Žilina za účelom zverejnenia na jeho webovom sídle (§ 11a zákona č. 317/2009 Z.z.),
 16. priznáva kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 17. uznáva pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávanie absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre učiteľom vyučovaný predmet, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku (§ 47 ods.10 zákona č. 317/2009 Z.z.),
 18. zodpovedá za zverejnenie informácie o uznaných kreditoch podľa  § 47 a ods. 10 a 11 zákona č. 317/2009 Z.z. na verejne prístupnom mieste v škole.

 

1.3Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:

 1. organizačný poriadok školy,
 2. pracovný poriadok školy (prerokuje sa aj v ZO OZ),
 3. vnútorný poriadok školy (prerokuje sa aj v Rade školy),
 4. prevádzkový poriadok školy,
 5. prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bližšie určujú organizáciu a bezpečnosť prevádzky (vypracuje technik BOZP),
 6. rokovací poriadok pedagogickej rady,
 7. školský vzdelávací program, ktorý si môže  zriaďovateľ vyžiadať,
 8. plán práce školy na príslušný školský rok (schvaľuje PR),
 9. vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy,
 10. kolektívnu zmluvu (po dojednaní s ZO OZ),
 11. vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 317/2009 v pracovnom poriadku,
 12. v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. určuje štruktúru kariérových pozícií po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
 13. vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávanie po vyjadrení zriaďovateľa, v prípade materskej školy a školského klubu po súhlase zriaďovateľa.

 

 1. Poskytuje zriaďovateľovi:
 2. údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka,
 3. zoznam všetkých zapísaných detí do materskej školy a žiakov do 1. ročníka,
 4. údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 319/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

 

 

 1.  Predkladá zriaďovateľovi na chválenie a Rade školy na vyjadrenie
 2. návrhy na počty prijímaných žiakov,
 3. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
 4. návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
 5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 6. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. zákona č. 596/2003 Z.z.,
 7. správu  o výsledkoch hospodárenia,
 8. koncepčný zámer rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnotenie,
 9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Vymenúva:
 2. komisiu na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
 3. vedúcich zamestnancov, na miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové konanie neurčuje pracovný poriadok,
 4. komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov,
 5. inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 6. škodovú komisiu,
 7. komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu.

 

 1. Schvaľuje:
 2. rozvrh hodín na príslušný školský rok (po prerokovaní v PR),
 3. rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a ich zaraďovanie do kariérových pozícií,
 4. rozvrh dozorov,
 5. výchovné opatrenia žiakom (po prerokovaní v PR),
 6. plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,
 7. nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,
 8. pracovné cesty zamestnancov,
 9. plán dovoleniek (po prerokovaní so ZO OZ a v PR),
 10. osobné príplatky a odmeny (na základe písomného návrhu ich priamych nadriadených),
 11. poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca  § 136 až 141 ZP,
 12. v mene organizácie (ako štatutár) podnikovú kolektívnu zmluvu,
 13. vnútorné dokumenty ZŠ.

 

 1. Spolupracuje:
 2. so zriaďovateľom, samosprávou a zastupiteľstvom,
 3. školami a školskými zariadeniami v meste a na ostatných úrovniach,
 4. s nadriadenými orgánmi,
 5. Radou školy a rodičovskou radou,
 6. so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach.

 

 1.  Na úseku materskej školy rozhoduje o:
 2. prijatí dieťaťa do materskej školy,
 3. dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom,
 4. prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 5. preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené,
 6. ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom,
 7. vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku.

 

 1. Riaditeľa ZŠ s MŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje štatutárny zástupca riaditeľa školy v rámci rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľa školy môže v čase jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec, alebo iný ním poverený zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne  a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

 1. Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca ZŠ s MŠ jej vedením do vymenovania nového riaditeľ školy.

 

 1. Riaditeľ  ZŠ s MŠ menuje:
 • zástupcu riaditeľa školy pre predprimárne vzdelávanie,
 • zástupcu riaditeľa školy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, ktorý spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej aktuálnou legislatívou v zmysle požiadavky miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom,
 • vedúcu ŠJ.

 

 1. Riaditeľ ZŠ s MŠ si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy.

 

 

 

Rozsah pôsobnosti zástupkyne riaditeľa pre základnú školu

 • Realizuje pedagogické riadenie školy a priamo kontroluje výchovno-vzdelávaciu prácu v škole a sama sa na ňom podieľa
 • pripravuje podklady k analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov a správaniu žiakov
 • priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i vychovávateľku školského klubu detí (ďalej len ŠKD)