• Testovanie 5

    • Testovanie 5 - 2021

     Testovanie žiakov 5. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa ruší na základe usmernenia Ministerstva školstva SR!!!

     Testovanie 5 - 2021 sa na našej škole uskutoční

     v stredu 19. mája 2021 od 8:00 hod.

     Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Prosíme rodičov piatakov, aby sa žiaci dostavili do školy v stanovenom termíne o 7:30.

      

     Harmonogram: Testovanie 5-2021

     Matematika

     8:00 - 8.10 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

     8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     8:20 - 9:25 h (60 minút) - administrácia testu

     9:20 - 9:25 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

     9:25 - 9:45 h (20 minút) -prestávka

     Slovenský jazyk a literatúra

     9:45 - 9.55 h (10 minút) - úvodné pokyny a rozdanie OH

     9:55 - 10:05 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

     10:05 - 11:05 h (60 minút) - administrácia testu

     11:05 - 11:10 (5 minút) - zozbieranie testov a OH

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.


      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2021, T5-2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
      
     Cieľom Testovania 5-2021 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2021 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2021 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
      
     Informácie o Testovaní 5-2021 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.